لبنان/ انباشت زباله های شهری در امتداد خیابانی در شمال بیروت

لبنان/ انباشت زباله های شهری در امتداد خیابانی در شمال بیروت

لبنان/ انباشت زباله های شهری در امتداد خیابانی در شمال بیروت

عکس: ایرنا-آ.اف.پ

کد خبر: 3328439

تاریخ خبر: 15:31 30/06/1395

Let’s block ads! (Why?)

لبنان/ انباشت زباله های شهری در امتداد خیابانی در شمال بیروت

لبنان/ انباشت زباله های شهری در امتداد خیابانی در شمال بیروت


عکس: ایرنا-آ.اف.پ

کد خبر: 3328439

تاریخ خبر: 15:31 30/06/1395

Let’s block ads! (Why?)